اطلاعات کشورها - درباره کشور قبرس -

درباره The city of Nicosia

The city of Nicosia
The city of Nicosia
The city of Nicosia , Cyprus , on 3 April 2008 , the day when the Green Line at Ledra Street was reopened